Markowy Sklep Karpiowy NGT
Menu
Strona głównaZwroty - Reklamacje
Szybki kontakt
   Sprzedaż/reklamacje
   
   • tel.+48 663 592 131
                      

  Zwroty - Reklamacje

  Informacje i druki (formularze) odstąpienie od umowy sprzedaży i reklamacji

  W Markowym Sklepie Karpiowy   masz 14 dni na zwrot towaru, 
  dbamy o Twoją satysfakcję, zwroty są bardzo proste.  Jak zwrócić?   1. Zapoznaj się z Prawem Odstąpienia od Umowy  2. Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienie od umowy -  pobierz z naszej strony formularz
   zwrotu i wypełnij go.   3. Spakuj produkt lub produkty, które chcesz zwrócić i odeślij je wraz z dowodem zakupu i wypełnionym wcześniej formularzem zwrotu na adres firmy:

  CARPTRAVEL 
  ul. Jaworzyńska 43/45, 

  59-220 Legnica
  tel. +48 663 592 131

  TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY OCHRONIĆ GO PRZED 
  USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU 
  KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT

  Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane 
  konto bankowe Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
  Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany i podpisany formularz. 


  Pliki do pobrania:

  Druk reklamacji  pdf

  Druk odstąpienia od umowy pdf
  • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

  7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  • Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………….…...................

  • Data:……………………...............................................................................

  • Adres Konsumenta :

  • ……………………………………….………………………………………………….............................

  • Numer telefonu:…………………………………………................................................

  • Adres e-mail: …………………………………..........................................................

  • Nazwa banku ………………………………….………….…………......................................

  • oraz numer konta bankowego:

  ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

  Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów).

  Lp.

  Nazwa produktu

  Cena brutto produktu

  Ilość sztuk

  1.

  2.

  3.

  4.

  Data odbioru produktu …………..........................................
  Numer zamówienia/wysyłki ............................................

  Data i podpis ................................................................

  *niepotrzebne skreśli

  • GWARANCJA PRODUKTU

  1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 do 24 miesięcy, jest uzależniony od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

  3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura.

  4. Reklamacje należy zgłaszać:

   1. na adres P.H.U "CarpTravel" ul. Jaworzyńska 43/45 59-220 Legnica,

   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej,

   3. telefonicznie.

  • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ngt.sklep.pl lub pisemnie na adresCarpTravel ul. Jaworzyńska 43/45 , 59-220 Legnica.

  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: CarpTravel ul. Jaworzyńska 43/45 , 59-220 Legnica.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
   W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ngt.sklep.pl

  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  DRUK REKLAMACJI

  • Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………

  • Data:……………………...........................................................

  • Adres konsumenta :

  • ……………………………………….………………………………………………….........

  • Numer telefonu:……………………………………................................

  • Adres e-mail: ………….………………………………..............................

  • Nazwa banku ………………….………………………………………... …..........

  • oraz numer konta bankowego:

  ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

  REKLAMACJA

  Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od momentu
  wydania rzeczy w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi 
  określonych w kodeksie cywilnym. 
  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad 
  przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 
  Jeżeli kupującym jest konsument, 
  bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 
  określonego w art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego.

  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 
  jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  Produkty objęte gwarancją podlegają reklamacji na zasadach określonych 
  przez gwaranta. 
  Rękojmia oraz gwarancja są uprawnieniami niezależnymi od siebie.

  ____________________________________________________________________

  Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu:

  Nazwa produktu:.………………………………………………………...

  Cena brutto produktu:……………………………………………………

  Data odbioru produktu ...........................................

  Opis wady/ przyczyna reklamacji:

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................

  ..........................................................................


   Reklamacja w oparciu o rękojmię/ o gwarancję (zaznacz właściwe)

  Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć „x”):

  ☐ nieodpłatna naprawa

  ☐ zwrot zapłaconej ceny

  ☐ wymiana na nowy

  ☐ obniżenie zapłaconej ceny

  Data i podpis reklamującego..................................................
  Dystrybucja sprzętu wędkarskiego 
  P.H.U. CARPTRAVEL 

  ul. Jaworzyńska 43/45, 59-220 Legnica

  Markowy Sklep Karpiowy działa pod domeną : www.ngt.sklep.pl

  Tel. +48 663 592 131

  E-mail: biuro@ngt.sklep.pl

  ...jest pusty

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Szybkie Płatności
  Wyświetl ten post na Instagramie.

  Quote from Field Tester Martin Walker this week - “So I like Fox stuff, I love the affordability of NGT Tackle. I have used the NGT cradles, and cant fault them I also don't know of any bad press on them and they have won awards. The tackle tart in me usually will buy a Fox product even though I know its the same, and it’s really making me question the greed. I know they are not identical and I understand there maybe some extra costs somewhere, but I cant justify paying £154.99 for the fox cradle when the NGT one has an RRP of £79.95, even if there is some camo!” #carpfishing #review #productreview #fishingtackle #herefishyfishy

  Post udostępniony przez Next Generation Tackle (@nextgenerationtackle)